Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Päivitetty 1.3.2022

1. Rekisterinpitäjä
Jokiväri Oy, Alasintie 1, 80130 Joensuu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Maiju Asikainen, maiju.asikainen@jokivari.fi, +358 50 371 1730

3. Rekisterin nimi
Jokiväri Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin avulla hoidetaan olemassa olevia asiakassuhteita, tarjouksiin, tilauksiin tai sivuston lomakkeisiin liittyvää yhteydenpitoa. Asiakkaan luvalla sitä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Rekisteriin tietonsa luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan tilauksen/yhteydenoton yhteydessä luovuttamia tietoja asiakkaan etu-ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nämä ovat välttämättömiä perustietoja tilauksen käsittelyä, laskuttamista ja toimittamista tai lomakkeisiin vastaamista varten. Rekisteriin tallennetaan tiedot asiakkaan tilaushistoriasta, tilausten käsittelystä ja asiakaspalautteista.

Google Analytics kerää kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimen nimen sekä resoluution.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön tilatessaan palveluita, rekisteröityessään sen asiakkaaksi tai vaihtoehtoisesti täyttäessään tarjouspyyntö/palautelomakkeen.

7. Tietojen säilytys
Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Tietojen säilyttämisajat saattavat perustua myös lainsaäädäntöön, kuten kirjanpitolakiin. Pyrimme tarvittaessa myös päivittämään tietojasi ja tarpeeton tieto poistetaan.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu suojattuun palvelimeen sekä varmuuskopioitu toiseen. Palvelimien tietoturva on aina ajantasalla ja tietoihin pääsevät vain valitut avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatiin järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

11. Evästeet (cookies)
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia tallentamalla käyttäjän selaimen muistiin tietoja ja kaupan sessiotunnisteen.

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheen korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Tietojen tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).